Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Trio-keittiöt Oy
Puhelinnumero: 020 786 2222
Sähköpostiosoite: myynti@trio-keittiot.fi
 
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Nimi: Marko Isomaa
Sähköpostiosoite: marko.isomaa@trio-keittiot.fi
 
3. Rekisterin nimi
Trio-keittiöt Oy:n asiakasrekisteri
 
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyperuste
Henkilötietoja käsitellään lakiin asiakassopimusten, -toimeksiantojen ja –tilausten toteuttamiseksi sekä asiakasviestinnän tarpeisiin.
Käsittelyn perusteena on kulloinkin vallitseva asiakassuhde sopimusten, tilausten tai toimeksiantojen pohjalta.
 
5. Käsiteltävät henkilötiedot ja niiden säilytysajat
– Asiakkaan nimi ja yhteystiedot
– Yritysasiakkaan osalta y-tunnus, yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot
– Laskutusta koskevat ohjeet
Asiakastiedot säilytetään 11 vuotta.
 
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Julkiset rekisterit, rekisteröitävät henkilöt itse.
 
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia.
 
8. Tietojen siirto
Tiedot siirretään taloushallinnon toteuttamista varten ja rekisterinpitäjällä on voimassa asianmukaiset tietosuoja-asetuksen edellyttämät henkilötietojen siirtoa koskevat sopimusehdot, joiden tarkoituksena on varmistaa yksityisyyden suojan toteutuminen.
 
9. Rekisterin suojauksen periaatteet
– Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa ja erikseen lukittavissa säilytyskaapeissa tai -laatikoissa, joihin pääsy on vain henkilöillä, joiden työtehtävät edellyttävät aineiston käsittelyä. Tiloissa on kulunvalvonta. Tiedot käsitellään luottamuksellisina ja lakisääteisiä salassapitovelvoitteita noudatetaan.
– Sähköinen aineisto säilytetään keskitetysti palomuurin suojaamissa palvelimissa. Pääsy tiedostoihin ja henkilötietotietueisiin on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tiedot käsitellään luottamuksellisina ja lakisääteisiä salassapitovelvoitteita noudatetaan.
– Henkilötietojenkäsittelijöiltä edellytetään vähintään saman tasoisia suojausperiaatteita ja lisäksi erikseen käsittelysopimuksella annettujen ohjeiden ja suojausvaatimusten toteuttamista.
 
10. Tarkastusoikeus
Jokaisella on oikeus saada tieto siitä, mitä tietoja hänestä on tallennettu rekisteriin. Tietojen antamiseksi edellytetään, että pyyntö esitetään kirjallisesti ja tarvittaessa sen ohessa esitetään riittävät tiedot pyytäjän henkilöllisyyden varmistamiseksi. Pyyntö on osoitettava rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Tarkastuspyyntö on ilmainen kerran kalenterivuodessa ja muutoin pyynnöstä voidaan periä kohtuullinen korvaus (60 € sis. alv. 24%).
 
11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia häntä koskevan virheellisen tiedon korjaamista. Rekisterinpitäjä voi myös oma-aloitteisesti korjata virheelliseksi havaitsemansa tiedon. Korjaamispyyntö on tehtävä kirjallisesti ja sen ohessa esitetään tarvittaessa riittävät tiedot vaatimuksen tekijän henkilöllisyyden varmistamiseksi. Korjauspyyntö on osoitettava rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.
 
12. Oikeus vaatia tietojen poistamista
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia häntä koskevan tiedon poistamista. Poistamista voivat rajoittaa lakisääteiset tai tekniset syyt säilyttää tietoa. Pyyntö on tehtävä kirjallisesti ja sen ohessa esitetään tarvittaessa riittävät tiedot vaatimuksen tekijän henkilöllisyyden varmistamiseksi. Pyyntö on osoitettava rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.